Skip to content

Privasi dan Syarat

SIAPAKAH KAMI?

Alamat laman web kami ialah: https://surayamothercare.com.

1. PENGENALAN

 1. surayamothercare.com adalah entiti yang menjalankan perkhidmatan berpantang mudah alih di Malaysia dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, syarikat berkaitan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi, dan/atau pemberi lesen (“Suraya Mothercare & Beauty” atau “Kami”) komited untuk standard tertinggi dalam melindungi dan menghormati privasi dan data peribadi dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 2. Pernyataan Dasar Privasi ini (“Dasar Privasi”) (dibaca bersama-sama dengan Syarat Perkhidmatan kami dan apa-apa dokumen lain yang disebut di dalamnya) yang berfungsi juga sebagai notis untuk memberitahu anda serta menetapkan asas di mana apa-apa data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami apabila anda melantik atau melibatkan kami untuk menyediakan perkhidmatan, apabila anda mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami termasuk penggunaan laman web kami.
 3. Dengan melantik atau melibatkan kami untuk menyediakan perkhidmatan, apabila anda mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami atau berinteraksi dengan kami, anda bersetuju untuk kami menggunakan, mengumpul dan memproses data peribadi anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Pernyataan ini.
 4. Dasar Privasi ini terpakai kepada semua perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman surayamothercare.com, dan dikendalikan oleh Maklumat Peribadi Modervard Legacy Enterprise yang dikumpulkan tentang anda dan diproses mengikut Dasar Privasi ini dikawal oleh surayamothercare.com.
 5. Sila baca Dasar Privasi berikut untuk memahami cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda selepas ia dikumpulkan oleh kami. Sila baca Dasar Privasi ini sebelum menyerahkan sebarang Maklumat Peribadi anda kepada kami.
 6. Dasar Privasi ini boleh dikemas kini dari semasa ke semasa. Tarikh semakan terkini akan muncul di halaman ini. Sekiranya kemas kini sedemikian, kami akan menyiarkan notis yang menonjol di Laman yang memberitahu anda tentang perubahan tersebut.

2. MAKLUMAT PERIBADI

 1. “Maklumat Peribadi” yang akan kami kumpulkan dan proses mengenai anda akan terdiri daripada apa-apa maklumat yang merujuk kepada anda secara peribadi dan yang mungkin dihasilkan walaupun perkhidmatan atau laman web di atas seperti tetapi tidak terhad kepada nama, alamat e-mel dan alamat pos anda. Kami mengumpul Maklumat Peribadi daripada anda apabila anda melakukan perkara berikut melalui Laman ini:
  • melawat laman web;
  • mendaftar di laman web;
  • mengemukakan sebarang pertanyaan lain dalam talian;
  • melawat mana-mana aktiviti yang berlaku di luar surayamothercare.com tempat jualan sama ada dianjurkan atau tidak oleh surayamothercare.comand/atau pihak ketiga
 2. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  • nama;
  • nombor kad pengenalan / nombor pasport;
  • alamat pos;
  • nombor telefon;
  • alamat e-mel;
  • sebarang Maklumat Peribadi lain yang diberikan oleh anda; dan
  • alamat IP anda, maklumat mengenai laman web yang anda lawati dan trend anda sebagai pengguna seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini
 3. Sebarang Maklumat Peribadi yang dikemukakan kepada kami akan digunakan dengan cara berikut:
  • mentadbir laman web ini;
  • meningkatkan pengalaman penyemakan imbas anda;
  • membolehkan penggunaan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini;
  • Memberi anda, dengan persetujuan nyata anda seperti yang dikehendaki oleh undang- undang, maklumat melalui e-mel, SMS, faks, panggilan telefon, pos, atau apa-apa cara komunikasi lain, mengenai berita terkini atau tawaran istimewa dari surayamothercare.com yang mungkin menarik minat anda melainkan anda telah memilih untuk dikecualikan daripada komunikasi ini. Anda boleh memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa dan secara percuma jika anda tidak lagi ingin menerima maklumat tersebut dengan menghantar e-mel kepada kami;
  • menjawab pertanyaan anda yang dihantar.
 4. Kami juga berhasrat untuk menggunakan data peribadi anda dalam pemasaran langsung dan kami memerlukan persetujuan anda (yang termasuk petunjuk tiada bantahan) untuk tujuan tersebut. Dalam hubungan ini, sila ambil perhatian bahawa:

(i) nama, butiran hubungan anda (termasuk alamat, nombor telefon, alamat e-mel), maklumat produk dan perkhidmatan, corak transaksi dan tingkah laku, latar belakang dan data demografi yang dipegang oleh kami dari semasa ke semasa boleh digunakan oleh kami dalam pemasaran langsung;

(ii) Kami boleh menjalankan pemasaran langsung melalui faks, e-mel, mel langsung, telefon dan cara komunikasi lain atau menghantar e-surat berita kepada anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima bahan promosi, dengan hanya memberitahu kami melalui [email protected] dan kami akan berhenti berbuat demikian, tanpa bayaran.

3. PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI

 1. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi yang dikumpulkan melalui Laman web dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami berdasarkan arahan kami untuk membantu kami mengendalikan Laman ini, memproses tempahan dan pertanyaan anda atau menguruskan hubungan pelanggan antara anda dan kami.
 2. Contohnya termasuk firma analisis data, pakar sokongan pelanggan, vendor e-mel, dan syarikat hosting web. Pihak ketiga tersebut boleh diberikan akses kepada Maklumat Peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka tetapi tidak boleh menggunakan maklumat tersebut selain bagi pihak kami dan mengikut Dasar Privasi ini.
 3. Di samping itu, dalam keadaan tertentu, anda mungkin ditawarkan peluang untuk bersetuju dengan perkongsian Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga seperti acara atau promosi penaja bersama. Jika anda bersetuju, kami akan berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga tersebut dan Maklumat Peribadi yang anda berikan boleh digunakan oleh pihak ketiga tersebut untuk tujuan mereka sendiri dan mengikut dasar mereka sendiri.
 4. Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi kepada badan-badan kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang, pengganti yang berhak kepada perniagaan kami, atau berkaitan dengan apa-apa prosiding undang-undang atau prosiding undang-undang bakal, atau untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan hak undang-undang kami (termasuk memberikan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit seperti yang dibenarkan oleh undang-undang). Dalam kes ini, kami akan memaklumkan kepada anda tentang pendedahan dan entiti yang kami dedahkan Maklumat Peribadi anda.

4. PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Laman ini mengandungi hiperpautan ke laman web yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami menggesa anda untuk menyemaknya. Mereka akan mengawal penggunaan Maklumat Peribadi yang anda serahkan semasa melawat laman web ini. Kami tidak menerima apa- apa tanggungjawab atau liabiliti untuk amalan privasi laman web pihak ketiga tersebut dan penggunaan laman web tersebut adalah atas risiko anda sendiri.

5. PENAFIAN

 1. Ketepatan dan kesempurnaan data peribadi anda bergantung pada maklumat yang anda berikan. Kami menganggap bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat, terkini dan lengkap melainkan anda memberitahu kami sebaliknya
 2. Apabila anda memberikan apa-apa maklumat pihak ketiga kepada kami, andaian kami bahawa maklumat tersebut adalah tepat, terkini dan lengkap dan anda telah mendapat persetujuan yang diperlukan untuk mendedahkan perkara yang sama.
 3. Di mana anda telah bersetuju atau membenarkan kami untuk mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga dan/atau Pengguna lain semasa menggunakan Perkhidmatan kami, anda memahami bahawa Modervard Legacy Enterprise tidak lagi mempunyai kawalan atau kebenaran tentang bagaimana bahagian ketiga tersebut dan/atau Pengguna lain akan menggunakan atau memproses data peribadi. Oleh itu, anda bersetuju bahawa Modervard Legacy Enterprise tidak akan bertanggungjawab untuk penggunaan data peribadi anda oleh pihak ketiga atau Pengguna lain. Jika anda ingin menghalang mereka daripada terus menggunakan data peribadi anda, sila hubungi mereka secara langsung.

6. UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR

Tiada apa-apa dalam Dasar Privasi ini akan mengehadkan hak anda di bawah undang-undang privasi tempatan yang berkenaan. Dasar Privasi ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

7. BAHASA

Perjanjian ini digubal dalam bahasa Melayu. Jika perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Melayu akan diguna pakai.